Претплата

Ако сакате да се претплатите на „Мини ЛИБИ“ и/или „ЛИБИ“, пополнете ја дописницата за претплата со јасни печатни букви
(сликите долу или преземи PDF од овие линкови – за Мини Либи, за Либи) и испратете ја на нашата адреса, заедно со копија од уплатницата:

Редакција ЛИБИ,
Арс Ламина ДОО
Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат
1000 Скопје

или на libi@arslamina.com; libi@literatura.mk; sales@arslamina.com

Списанието излегува еднаш месечно, во текот на учебната година
(вкупно 10 броја, од септември до јуни).

Редовна цена во слободна продажба е 90 денари, а цената во претплата е 70 денари
(со вклучени поштенски трошоци).


Податоци за уплата

Арс Ламина ДОО
Комерцијална банка АД Скопје
Трансакциска сметка: 300000004122148