bakterii

Бактериите (латински Bacterium) се  голема група на живи организми кои главно имаат микроскопска големина. Тие се едноклеточни, со релативно едноставна клеточна  структура. Ним им недостасуваат и клеточни јадра. Во науката се нарекуваат прокариотски микроорганизми.

 

Бактериите се најраспространетите организми во природата и се среќаваат во различни форми, а најпознати се оние во вид на сфери (коки), стапчиња (бацили) и спирали. Тие се едни од најстарите животни форми на планетата и се среќаваат во сите средини. Се населуваат и во океаните, копната, врелите извори, екстремно киселите води и радиоактивните отпади. Нив ги има и во најголемите длабочини на земјината кора. Живеат и во сложените организми како што се животните и растенијата. Многу од нив се сè уште карактеризирани и само половина од нив можат да се култивираат во лабораторија. Науката за бактерии се нарекува бактериологија, а таа е гранка од микробиологијата.

 

Во еден грам почва има околу 40 милиони бактериски клетки, а во милилитар слатка вода околу милион бактериски клетки. На планетата Земја има околу 5×1030 бактерии. Кај човекот, најголемиот број на бактериски клетки кај се наоѓаат во цревата, а втори по бројност се бактериите на кожата. Најголемиот дел на бактериите кои живеат во човековото тело се сосема безопасни, а тие што живеат во цревната флора се дури и многу корисни.

 

Меѓутоа неколку видови на бактерии се патогени и предизвикуваат инфективни заболувања како што се: чума, лепра, антракс, сифилис, колера, туберкулоза итн. Најсмртоносните бактериски заболувања се инфекциите на дишните патишта од кои на прво место е туберкулозата која убива околу 2 милиона луѓе годишно.  Во развиените земји во лечењето на бактериските инфекции често се користат антибиотици, но секогаш најдобро е да води сметка да не дојде до инфекција со редовно водење грижа за нашето здравје. Прв чекор е редовната лична хигиена.