Претплата

Ако сакате да се претплатите на „Мини ЛИБИ“ и/или „ЛИБИ“, пополнете ја дописницата за претплата со јасни печатни букви
(сликите долу или преземи PDF од овие линкови – за Мини Либи, за Либи) и испратете ја на нашата адреса, заедно со копија од уплатницата:

 

Редакција ЛИБИ, Арс Ламина ДОО
Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат 1000 Скопје

или на libi@arslamina.com; libi@literatura.mk; sales@arslamina.com

 

Списанието излегува еднаш месечно, во текот на учебната година
(вкупно 10 броја, од септември до јуни).

Редовна цена во слободна продажба е 90 денари, а цената во претплата е 70 денари
(со вклучени поштенски трошоци).


Податоци за уплата

Арс Ламина ДОО
Комерцијална банка АД Скопје
Трансакциска сметка: 300000004122148

 


Deprecated: Function wp_get_loading_attr_default is deprecated since version 6.3.0! Use wp_get_loading_optimization_attributes() instead. in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: Function wp_get_loading_attr_default is deprecated since version 6.3.0! Use wp_get_loading_optimization_attributes() instead. in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-includes/functions.php on line 6031