0

strashopinxhur

ShF "Strasho Pinxhur" nga fshati Konjare e Vogël është një nga shkollat ​​më të vjetra në rajon.

Që nga momenti i themelimit e deri në ditët e sotme ajo punon në frymën e patronit të vet: vetëm me anë të punës dhe përkushtimit deri te rezultate të larta.

Në shkollën tonë punojnë arsimtarë me përvojë dhe të zellshëm, të cilët pa egoizëm ua transmetojnë njohuritë e veta nxënësve dhe i zgjerojnë horizontet e tyre.

Vendin e 2-të në Garat komunale - Futsal 2013/2014

Poetët e rinj Matea Boneska dhe Maria Mitreska, nxënëse në klasën e katërt, e fituan vendin e dytë në Festivalin ndërkombëtar të prozës dhe poezisë "Trifun Dimiq" në Novi Sad. Një nxitje për pjesëmarrje në gara i ka dhënë mentorja e tyre Irena Kiroska.

 

Më shumë informacion për: https://oustrasopindzur.wordpress.com/

user

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *